Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Legislativa

Metropolitní plán / územní plán hlavního města Prahy

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na stránkách pořizovatele, v tištěné podobě je vystaven od 27.4.2018 k prostudování široké veřejnosti v sále Centra architektury a městského plánování (CAMP) na IPR, Vyšehradská 56. Tři měsíce tak bude možné plán studovat. Do 26. července bude možné podávat připomínky. Následně budou všechna uplatněná vyjádření vypořádána a návrh Metropolitního plánu bude v souladu s výsledky společného jednání upraven.

Metropolitní plán / územní plán hlavního města Prahy

Od pondělí 27. listopadu se veřejnost může seznámit s novou verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018.

Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby o krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též přinese například celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud v Praze palčivě chyběla. Výškové budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.

Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. Na jaře 2018 by měl započít proces veřejného projednání, jehož se vedle různých úřadů a odborných institucí mohou účastnit i občané. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou. Jejich počet se dá odhadnout na několik tisíc.

Novela stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1.ledna 2018.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje  pracovní text novelizace vyhlášky  s vyznačením změn pro lepší orientaci. Volně ke stažení.

Novelizace vyhlášky č.499/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7.12.2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn. Volně ke stažení.

 

Pražské stavební předpisy / nařízení č.10

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) schválila Rada hlavního města Prahy dne 15. 7. 2014 s účinností od 1. 10. 2014. PSP nahradí doposud platnou vyhlášku hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy).

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj.

Návrh Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Je dílem skupiny pěti odborníků, jež vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička s podporou širší skupiny specialistů. Radě ho předložil primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček poté, co prošel prvním i druhým kolem projednání a všechny připomínky, které k němu formulovaly jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejnost, byly vypořádány.

Vyhláška 501/2006 Sb.  - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.

Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Netýká se od 1. 10. 2014 hl.m.Prahy.

Vyhláška 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Netýká se od 1. 10. 2014 hl.m.Prahy.

https://www.uur.cz/1000-otazek/prehled1.asp  1000 otázek ke stavebnímu právu, najdete zde informace formou otázek a odpovědí, vhodné zejména, pokud si hodláte Váš stavební záměr vyřizovat na úřadě sami, přečtením získáte velmi rychle přehled o nejdůležitějších pojmech, termínech, Vašich právech a povinnostech v rámci jednotlivých řízení a mnoho dalších užitečných informací

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/pravni-predpisy/hlavni-zakony/stavebni-zakon/stz-ucinny-k-1-1-2018.pdf  Na stránkách ČKA (České komory architektů) je vystavena vždy nejnovější verze stavebního zákona, k dispozici ke stažení i text s vyznačenými změnami.

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/pravni-predpisy/provadeci-vyhlasky/1-3-1-provadeci-vyhlasky-ke-stavebnimu-zakonu Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, např. vyhláška o dokumentaci staveb, kde naleznete předepsaný obsah dokumentace k jednotlivým stupňům projektu.