Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Před zahájením prací je potřeba mnoha průzkumů, přesného zaměření a pochopení logiky stavby. Teprve pak je možné, podle takto získaných podkladů a představě o konstrukci, přistoupit k navrhování. Ovšem i v tomto případě se snažíme co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům a představám. Individuální přístup je zárukou toho, že konečný výsledek bude vypadat přesně podle Vašich představ.

 

Studie - návrh stavby

Ideální variantou pro architekta je tvorba celku, tedy vstoupit do projektu již na jeho počátku, např. výběrem vhodné parcely, a provázet tento projekt až do jeho závěru.

Obraťte se na nás při navrhování a stavbě Vašeho nového domu. Záleží jen na Vás, zda se o své sny a představy rozdělíte s architektem a umožníte mu, aby pro Vás vytvořil Váš vlastní svět - prostor, ve kterém bude vše přizpůsobeno Vám. Přítomnost architekta na místě stavby po celou dobu výstavby je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace stavby. Jen pokud architekt kontroluje provádění svého návrhu osobně, může být zaručena realizace přesně podle projektu a záměrů architekta.

Architektonická studie slouží hlavně k upřesnění a ověření záměru investora. Architektonická studie je zhmotnění představ a ideí investora a jejich konfrontace s možnostmi konkrétního prostoru / objektu / pozemku. Umožní investorovi záměr nejen případně korigovat, ale také prezentovat.

 

Umístění stavby

Vhodné umístění budovy na pozemku a její orientace vůči světovým stranám je velmi důležitá. Umístění stavby je jedním z hlavních faktorů ovlivňující energetickou náročnost budovy. Ideální pozemek by měl umožňovat nestíněné umístění domu a otočení hlavní fasády s největší prosklenou plochou od jihovýchodu přes jih po jihozápad.

Někdy však volbu pozemku nebo umístění budovy nemůžeme ovlivnit, v takových případech lze alespoň prověřit všechny okolní podmínky včetně budoucích předpokladů, zahrnout je do koncepce objektu a minimalizovat tak jejich negativní dopady.

Z projektových prací sem spadá územní souhlas - může být vydán, pokud se jedná o záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nezmění, záměr nevyžaduje žádné nové nároky na infrastrukturu, neposuzuje se vliv na životní prostředí a stanoviska dotčených orgánů byla kladná - a projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

 

Povolení stavby

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení stavby s veškerými potřebnými posudky a energetickým posouzením budovy.

Na úrovni stavebního povolení zajišťujeme projekt technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, plynovod, VZT, apod.), požární posouzení, zpracování PENB - průkazu energetické náročnosti budovy a další součásti projektu vlastními lidmi v rámci naší kanceláře, což zajišťuje komplexní náhled na projekt, časovou úsporu ve zpracování projektu a v neposlední řadě finanční úsporu, neboť pro fázi stavebního povolení využíváme externích spolupracovníků minimálně (často pro zkonzultování systému jako celku), tudíž odpadá administrativa a tím i finanční náročnost.

V případě malých staveb, jako jsou např. rodinné domy a stavby podobného rozsahu, je výhodné projekt pro územní řízení a stavební povolení sloučit v jeden projekt (ev. projekt pro územní souhlas a ohlášení), který se nazývá jednostupňový. Ušetří se tím čas potřebný k získání stavebního povolení a sníží náklady na projektovou dokumentaci. 

 

Výběr dodavatele - dodavatelů

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, položkový rozpočet, nacenění stavby pro Vaši kontrolu. Pomůžeme při výběru zhotoviteslké firmy.

 

Provedení stavby

U jednodušších staveb (např. individuální bydlení) lze projekt pro stavební povolení zpracovat podrobněji a pojmout ho současně jako podklad, podle kterého se bude objekt stavět. U větších a složitějších objektů doporučujeme nechat si zpracovat projekt pro provádění stavby, kde jsou všechny části zpracovány do detailů. Budete tak mít jistotu, že Vás na stavbě nic nepřekvapí. Součástí prováděcí dokumentace jsou také vytyčovací plány, zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, spolupráce s klientem při výběru materiálů, apod.

Pro Vaši stavbu jsme schopni zajistit odborný technický dozor, který pohlídá kvalitu a správné technologické postupy výstavby.

 

Užívání stavby

Naše firma do současné doby zpracovala cca 700 zakázek, které ve většině případů končily uvedením stavby do provozu. V rámci inženýringu zajišťujeme náležitosti potřebné pro úspěšnou kolaudaci stavby.