Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Kolaudace, užívání RD po Novele stavebního zákona

25.05.2018 14:26

Novela stavebního zákona přináší prohloubení deregulace v oblasti kolaudace (povolování užívání) staveb. Od 1. 1. 2018 vyžaduje kolaudaci pouze stavba uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavba, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o a) stavbu veřejné infrastruktury, b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, d) změnu stavby, která je kulturní památkou. Rodinný dům patří do kategorie staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, nebo o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, anebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení. Před započetím užívání stavby je však stavebník ze zákona povinen zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).